ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

Претседател на МАДОТ

Зоран Божиновски

Потпретседател на МАДОТ

Симон Трпески

Претседател на редакцискиот одбор

Милан Самарџиски

Генерален секретар

Антонио Гавриловски

Благајник

Далип Јахја

НАУЧЕН ОДБОР

Анастасика Попоска

Јовица Гавриловски

Игор Кафтанџиев

Славчо Стојменски

Ериета Николиќ-Димитрова

Јасмин Циривири

Константин Митев

Даниела Георгиева

Розе Џолева-Толеска

Љубомир Богоевски

Ненад Атанасов

Алан Андоновски

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Илир Хасани

Виктор Камнар

 Христијан Костов

Ацо Велевски

Златко Темелковски

Марта Фотева

Илија Јовановски

Владимир Стрезовски

Томислав Петровски

Зоран Шишков

Илир Шабани

Зоран Несторовски

Мирослав Кочовски

Драги Јованов

Борислав Илиев

Небојша Настов

ГЛАВНИ ТЕМИ НА КОНГРЕСОТ:

  • Дегенеративни заболувања и повреди на горен екстремитет
  • Дегенеративни заболувања и повреди на долен екстремитет
  • Дегенеративни промени и повреди на рбетникот
  • Детска ортопедија
  • Спортски повреди
  • Тумори на коскено-мускулен систем

Јазик на Конгресот: Македонски и Англиски